wszystko dla biura
Fundusze Europejskie

Firma korzysta z projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla PHU Vector Spółka z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 246 450,51 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 51/100). Wydatki w 100% są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Cel projektu został zrealizowany. Utrzymano działalność gospodarczą w założonym okresie.